චන්දෙන් පස්සේ පෝස්ටර්ජනාදිපතිවරනයට පෙරමෙන්ම පසුවද අපූරු පෝස්ටර් සෑරිසරිමින් පවතී.මේ ඉන් කිහිපයකි.


1 ප්‍රතිචාර:

Orchids said...

All Sri Lankan Bloggers invited to join the
one and only Multi lingual
DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS
Orchids
http://www.orchidslk.co.nr/

Post a Comment